S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky, využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

SLEVA

Cena 40 700 Kč (1 628 EUR)
Objednávka - 6 týdnů
Cena 25 600 Kč (1 024 EUR)
Objednávka - 6 týdnů
Cena 38 100 Kč (1 524 EUR)
Skladem - 14 dnů

EXPRES DODÁNÍ

Cena 84 600 Kč (3 384 EUR)
Skladem - 14 dnů
Cena 38 100 Kč (1 524 EUR)
Skladem - 14 dnů
Cena 38 500 Kč (1 540 EUR)
Skladem - 14 dnů

Obchodní podmínky

Prodávající:

Ally s.r.o.

sídlem Vestec, Průběžná 208, PSČ 252 42, Česká republika

IČ: 27171175, DIČ: CZ27171175

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 101727

Odpovědný vedoucí: Martin Křivánek, jednatel

Telefonní kontakt (zákaznická linka): +420 775 627 848

E-mailový kontakt: in@italsky-nabytek.eu

 

Čl. I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále též označovaného jako „zákazník“) v rámci smluvních vztahů uzavřených v obchodu Italské rozkládací pohovky, prezentovaném na webové stránce http://www.italsky-nabytek.eu (dále jen „obchod“). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky nebo poptávky a je na ně předem upozorněn.

 

1. Souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem

Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího seznámil, a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

2. Zákazník

Zákazníkem obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též označovaného jako „kupující - spotřebitel“), tedy ten který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není (dále též označovaného jako „kupující - podnikatel“), tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro kupujícího - podnikatele.

 

Čl. II

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Uzavření kupní smlouvy

a) Kupující může realizovat koupi zboží z obchodu od prodávajícího prostřednictvím elektronické objednávky - objednávkového formuláře dostupného na internetových stránkách. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí se prodávající zavazuje provést odesláním potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky kupujícímu na e-mail kupujícího zadaný při objednávce zboží. Veškeré potvrzené objednávky zboží učiněné prostřednictvím e-mailu jsou závazné pro kupujícího i prodávajícího.

b) Podmínkou platnosti elektronické objednávky kupujícího je vyplnění veškerých objednávkovým formulářem předepsaných údajů a náležitostí, včetně e-mailové adresy kupujícího, na kterou mu bude zaslán potvrzující e-mail o přijetí objednávky.

c) Osobní údaje, které uvede kupující v objednávkovém formuláři, jsou použity pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.

2. Vlastnické právo ke zboží

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží a jeho převzetím. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody. Škoda na věci, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 

3. Fotografie zboží v internetovém obchodě

Kupující prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázky v internetovém obchodě.

 

4. Místo dodání zboží

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo místo, které smluvní strany dohodnou.

 

5. Souhlas kupujícího s použitím komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

6. Právo prodávajícího zrušit objednávku

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.

 

7. Storno objednávky

Pokud provede kupující storno objednávky do 12 hodin od jejího potvrzení, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat elektronicky na emailovou adresu in@italsky-nabytek.eu, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky.

 

Čl. III

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Způsob úhrady si kupující zvolí při provádění objednávky v objednávkovém formuláři. Zálohu, cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) Záloha 50% při objednání zboží bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo účtu: 0096342389/0800. Jako variabilní symbol je kupující povinen uvést číslo objednávky.

b) Doplatek kupní ceny bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo účtu: 0096342389/0800. Jako variabilní symbol je kupující povinen uvést číslo faktury na doplatek kupní ceny. Takto uhrazená kupní cena musí být na účet prodávajícího připsána 10 dnů před dodáním zboží kupujícímu.

c) Platba předem s aktuální slevou za tuto platbu při objednání zboží bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo účtu: 0096342389/0800. Jako variabilní symbol je kupující povinen uvést číslo objednávky.

 

2. Cena zboží

Ceny zboží uvedené na internetových stránkách jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží (poštovné, dopravné) ve výši uvedené v čl. IV. odst. 4 těchto obchodních podmínek, není-li dohodnuto jinak. V případě, že není uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

Čl. IV

DODACÍ PODMÍNKY

Většina zboží je dodávána v demontovaném stavu.

 

1. Dodací doba

Běžná dodací doba je vždy uvedena u konkrétního zboží i v produktové kartě. Dodací doba se počítá od potvrzení objednávky ze strany prodávajícího a zaplacení zálohy.

 

2. Místo dodání zboží

Zboží bude kupujícímu doručeno na určené místo dodání dopravcem vybraným prodávajícím, vybrané zboží je možné zaslat poštou.

 

3. Náklady na dodání zboží

Cena za dopravu je u každé zakázky sjednávána individuálně. Ceny za dopravu jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků.

 

4. Opakované doručování

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5. Název zboží

Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno na internetových stránkách (např. z důvodu změny názvu u výrobce) s tím že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou na internetových stránkách, pouze se liší název zboží. Tato záležitost bude se zákazníkem projednána před dodáním zboží.

 

6. Kontrola stavu zásilky při převzetí zboží s dopravcem

Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu a nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu in@italsky-nabytek.eu nebo telefonicky na telefonním čísle 775 627 848 . Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

 

7. Povinnost kupujícího prohlédnout dodané zboží před montáží

Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zda zboží je v odpovídajícím barevném provedení a materiálu, a zda nechybí žádná její část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu in@italsky-nabytek.eu nebo telefonicky na telefonním čísle 775 627 848 . Tato prohlídka musí být provedena před montáží zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující odstoupí od smlouvy, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

 

Čl. V

PRÁVO KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V případě, že je smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující - spotřebitel právo od uzavřené smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta 14 dnů začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 2. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění.
 3. Odstupuje-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku, oznámí tuto skutečnost prodávajícímu prostřednictvím elektronicky na emailovou adresu in@italsky-nabytek.eu nebo písemně v provozovně prodávajícího na adrese Ally s.r.o., Vestec, Průběžná 208, 252 42. Při odstoupení je kupující – spotřebitel povinen uvést číslo objednávky, datum nákupu, číslo účtu pro vrácení peněz a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly prodávajícímu zaslány, budou vráceny odesílateli.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se kupující – spotřebitel neprodleně po odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, předat nebo zaslat zboží zpět na adresu: Ally s.r.o., Vestec, Průběžná 208, 252 42, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. S vrácením kupní ceny zboží dle odst. 5 tohoto článku je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží obdrží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů). V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající požadovat po kupujícím – spotřebiteli náhradu vzniklé škody. Kupující – spotřebitel je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku je prodávající povinen vrátit kupujícímu – spotřebiteli zaplacené finanční částky, včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží prodávajícím, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informováni o rozhodnutí kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy. S vrácením kupní ceny zboží je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží od kupujícího obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který  kupující - spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se strany jinak. V případě platby v hotovosti budou zaplacené finanční prostředky kupujícímu - spotřebiteli vráceny v hotovosti na pobočce prodávajícího na adrese Ally s.r.o., Vestec, Průběžná 208, 252 42, ČR, nedohodnou-li si strany jiný způsob vrácení peněžních prostředků.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro kupujícího – podnikatele.

 

Čl. VI

PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
 2. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

Čl. VIII

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a postupu v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího (dostupného zde) a příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Prodávající neručí za vady vzniklé nesprávným používáním výrobku nebo jeho neodbornou montáží.
 3. Jakost při převzetí zboží:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a)      má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)      věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)       věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)      je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Čl. IX

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
 2. Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.
 3. Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
 4. Kupující akceptováním těchto obchodních podmínek dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným elektronicky na adresu in@italsky-nabytek.eu.
 5. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to elektronicky na adresu in@italsky-nabytek.eu nebo telefonicky, případně písemně na adresu Ally s.r.o., Vestec, Průběžná 208, 252 42.
 6. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje uvedené kupujícím v objednávkovém formuláři jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání přepravci za účelem bezproblémového doručení zásilky).
 7. Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 8. Na přání zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví.
 9. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu způsobem stanoveným těmito podmínkami včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
 10. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Čl. X

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu a platnou cenu objednaného zboží včetně nákladů na dodání uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
 2. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky.
 3. Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiných podmínkách. V takovém případě je dohoda smluvních stran nadřazena těmto smluvním podmínkám.

 5. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy in@italsky-nabytek.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz.